داستانزدها و سخنان کوتاه و نغز

 (با واژگان پارسی سره)

 

دراین بخش سخنان کوتاه نغز وداستانزد هایی(ضرب المثل هایی) آورده می شود که هماهنگ با آماج و زمینه ی کار پایگاه بوده و واژه های بیگانه نداشته باشند.

 

-         تاریکی ها را چگونه می توان روشن کرد؟

چه زيبا گفت بزرگ مردی از ايرانزمین :

ستيز من تنها با تاريكي است و برای ستيز با تاريكی، شمشير به روی تاريكی نمی كشم، فانوس می افروزم.

 

-         ای کاش، ما هم مانند زنبور انگبین بودیم.

زنبور انگبین(عسل) تنها روی گلها می‌نشیند، با آنکه چیزهای پلید وآلوده هم هست؛ ولی زنبور انگبین تمیز و پاک است؛ ای کاش، ما هم مانند زنبور انگبین بودیم.

 

-         بدمکن که بد افتی ، چه مکن که خود افتی

 

-         خردِ درست درتن ِ درست است،پس بایدبکوشیم که تندرست باشیم.

 

-         اندوه نداشته ها ، داشته ها را بی بر می کند.