راه پیوند با این پایگاه

 

 برای پیوند با این پایگاه می توانید سخنان خود را از راه ایمیل با یکی از نشانی های زیر به آگاهی گرداننده ی پایگاه برسانید:

1.    daneshiarj@yahoo.com

2.    daneshiar@gmail.com

 همچنین می توانید از بخش «دیدگاه شما» بهره  بگیرید. دراینجا نگارنده بایسته می داند که از نادرستی هایی که در برخی از واژه های بخش «دیدگاه  شما» هست، پوزش بخواهد وبه آگاهی برساند که این لغزش از پایگاه(سایت)مادری است که این پایگاه را پشتیبانی می کند.شا ید درآینده بتوان از راه نامه نگاری با آن پایگاه  این واژه ها را بهسازی کرد

پیوند شما و درمیان نهادن دیدگاه ها یا پرسش هایتان مایه ی سپاسگزاری و دلگرمی بیشتر گرداننده ی پایگاه خواهدشد شاد وتندرست باشید، بدرود