آشنایی با این پایگاه

 

 

1- آماج این پایگاه : آماج این نوشتاربرداشتن گامی کوتاه در راه بهسازی فرهنگ ،خوی(اخلاق) و زبان است.

 

 2- روش بازگویی(نقل قول) سخن دیگران دراین پایگاه

2-1- دراین پایگاه ازنیکی هاونیکان بدون رویداشت(توجه) به دیدگاه های کیشی (مذهبی) ودبستانی(مکتبی)گوناگون سخن به میان می آید. بخشهایی از آنچه که دراین نوشتار می آید، واگویه (نقل) سخن دیگران است که نگارنده آنها را گاهی به همانگونه که گفته شده وگاهی با دگرگونی هایی درواژه ها نوشته است.شاید درمیان جستارها(مطالب) سخنانی هم از کسانی که به رهبری دین یاکیش ویژه ای یا دبستانی(مکتبی)نامور(مشهور)بوده اند ، بازگو شود،ولی در بسیاری از جا ها ازآوردن نام گویندگان نخستین خودداری می گردد. زیرا:

ا- آماج(هدف)آنست که بتوان گامی هرچند کوچک در راه بهسازی فرهنگ و گسترش نیکخویی در میان همه ی مردمان با همه ی باورهای کیشی (مذهبی) ودبستانی(مکتبی) گوناگون برداشت. شاید این روش بتواند برای نیکخویان یادآوراین جستارباشدکه شایسته است ایشان بدون رویداشت به باورهای گوناگونشان ، پیرامون یک آماج هنباز(هدف مشترک) که آن را می توان نیکخویی خردورزانه ویا فرهنگ خردورزانه نامید، همبستگی پیدا کرده ، همراه یکدیگردرگره گشایی ازدشواری های میهن وجهان بکوشند،تاسودمندترباشند. بویژه آوردن برخی ازنام ها شاید این پندار را پدید آورد که این پایگاه برای آن رهبر کیش یا دبستان، رسانش(تبلیغ) کرده است ، که این پندار با آماج این پایگاه که همبستگی همه ی بافرهنگان ونیکخویان با باورهای کیشی و دبستانی(مکتبی)گوناگون است،ناسازگاری دارد وبه آن آسیب می رساند. پس کوشیده می شود از آوردن نام هایی که سبب پراکندگی وجدایی می گردد،خود داری شود.

ب- در برخی از جاها نگارنده نام گوینده ی سخن را نمی دانسته است.

پ- شاید این فرمایش خردمندانه را شنیده باشید که: «بنگر چه گفته شده ، منگر چه کسی گفته». نگارنده براستی این سخن را پذیرفته وبراین باوراست که خواننده یا شنونده ی هر سخن بایستی خود سخن سنج باشد و بدون رویداشت به اینکه گوینده ی سخن کیست،با بهره گیری از خرد ودانش ،د رباره ی درستی یا نادرستی آن داوری کند.

ت- درهرکیش یا دبستان(مکتب)کسانی هستند که می خواهندبا گفتگودرباره ی برخی از سخنان بزرگان و رهبرانشان و بزرگ کردن برخی از ویژگی هایی که آنان داشته یابه ایشان نسبت داده اند، آنها را  به جایگاهی فرابشری ونزدیک به خدایا حتی خدا رسانده و مردمان راچنان بفریبندکه بدون اندیشه وبدون چون وچرا هرسخن پوچ ونابخردانه ای را هم که دیگران به ایشان نسبت داده اند، بپذیرند. گرداننده ی این پایگاه نمی خواهد ابزار دست ایشان گردد و گامی هرچند کوچک در راستای آماج های ایشان بردارد.

2-2- درجاهایی که نام کسانی به سبب گفتار یا کردار نیکشان بازگو می شود،آماج ازنام بردن آنها تنها رواگ(رواج)کارنیک ایشان است. شاید برخی ازخوانندگان گرامی برخی ازآنان را شایسته ی نام نیک ندانندویا سرگذشت یاگفتار واگویه شده ازسوی آنان رادروغ بشمارند.به باور نگارنده اگرهم کارنیکی به دروغ به کسی از اینان ، نسبت داده شده باشد،زیانی به جایی نمی رساند،زیرادین یاکیش یادبستان(مکتب) ویژه ای به آنها نسبت داده نشده است و کسی نمی تواند با بت سازی ازآنهاوبهره گیری نارواازآنها(بگونه ای که درباره ی رهبران کیشی گفته شد) مردمان رابه پیروی بی چون وچراازراهی نادرست ونابخردانه بکشاند.

3- کاربرد واژه های پارسی بجای واژه های بیگانه :

دراین پایگاه کوشش می شودبجای واژه های بیگانه ازواژه های پارسی سره بهره گیری شود(نوشتاری هم درباره ی انگیزه ی این کار دراین پایگاه آمده است.) ولی چون از دیدگاه نگارنده پاکسازی وبهسازی زبان بایستی گام به گام انجام گردد، برخی ازواژه های بیگانه نیزدرآن بکار برده می شود.برای آسانی بهره گیری ،آرش (معنی) برخی ازواژه ها ی سره دردوکمانک(پرانتز)آورده می شود.دربازگویی ها(نقل قول ها)نیز گاهی در همین راستا دگرگونی هایی در سخنان گوینده ،داده شده ،ولی درونمایه (مضمون) سخنان نگهداری شده است.

4- روش برخورد با دیدگاه ها ونامه های خوانندگان گرامی:

4-1- کسانی که نوشتاری دراین زمینه(هماهنگ با آماج و روش وزمینه ی کار این پایگاه) دارند ، می توانند مهر ورزیده آن را برای این پایگاه بفرستند تا با نام خودشان (ویا اگر نخواهند بدون نام ایشان) در اینجا آورده شود ودیگران از آن بهره بگیرند. باری (البته) گرداننده ی این پایگاه نوشتار فرستاده شده را بررسی خواهد کرد واگر از دیدگاه وی با آماج وروش وزمینه ی کار این پایگاه هماهنگ باشد،آن را بازگو خواهد نمود. افزون بر آن هرجا بایسته بداند ،دگرگونی هایی هم در نوشتار پدید خواهد آورد. نام نویسنده یا فرستنده ی نوشتار ،اگر در نامه آمده باشد،بازگو خواهد شد ،مگر اینکه نویسنده در همان نامه آشکارا خواسته باشد که از آوردن نام وی خود داری گردد.

از دوستانی که نوشتاری را می فرستند ،خواهشمند است به آنچه گفته شد پروا(توجه) بفرمایند. گرداننده ی این پایگاه با نگرش به آنچه گفته شد،چنین می انگارد که فرستنده روش یاد شده را پذیرفته وپروانه (اجازه) ی دگرگونی در نوشتار وی را داده است.

4-2- شاید پرسش هایی از سوی خوانندگان گرامی به این پایگاه برسد ویا نامه ها یی (یا رایانامه هایی)به این پایگاه برسد.گرداننده ی این پایگاه به آگاهی می رساند که این پرسش ها ونامه ها را به سه دسته به گزاره(شرح) زیربخش می کند :

ا- دسته ای که پاسخ آنها بایستی در این پایگاه برای آگاهی همه ی خوانندگان گرامی نوشته شود.

ب- آنهایی که بایستی پاسخشان تنها برای نویسنده ی نامه فرستاده شود.

پ- نامه هایی که گیرنده ،پاسخگویی به فرستنده را روا نمی داند(جایز وبه صلاح نمی داند).

گرداننده ی این پایگاه ،پیشاپیش از فرستندگان نامه های گروه سوم که بی پاسخ خواهند ماند پوزش می خواهد. شاید پاسخگویی به دو گروه دیگر هم گاهی به سبب کارها وگرفتاری ها وکمبود زمان، به درازا بکشد.از اینرو از ایشان هم به سبب دیرکرد در پاسخگویی، پیشاپیش پوزش می خواهد.  

 

 

دراینجا گرداننده ی این پایگاه،برخود بایسته می داند که از کسانی که دیدگاه های سازنده ی خود را در باره ی این پایگاه ،به آگاهی او برسانند،پیشاپیش سپاسگزاری کند.