شناسایی پایگاه و رایزنی(مشورت وتبادل نظر) خوانندگان گرامی با پایگاه

شما می توانید با خواندن این بخش با پایگاه بهسازینامه بیشتر آشنا شده ،از آماج و روش ها و نیازهای  آن (نیاز به هم اندیشی و رایزنی) آگاه گردیده و اگر خواستید  با آن همکاری فرمایید. این کار مایه ی سپاسگزاری و نیز مایه ی دلگرمی گرداننده ی پایگاه و کوشش بیشتر در این زمینه خواهد شد.