پَرتُو

پَرتُو = عکس ، تصویر

 

برای بیاد ماندن این واژه به پرتو های زیر پروا(توجه) بفرمایید

 

پرتوهایی از تخت جمشید

 

        

                     

        

                                         

 

پرتویک گل

 

پرتو سددام هسین پس از دستگیری  

            

پرتو یک کودک

 

                                                                  

 

 

 

پرتو یک چشم انداز زیبا

 

پرتو پوشینه(جلد) فرهنگنامه ی پارسی آریا

 

پرتو یک میمون