درست نویسی

 

 

درست نویسی

برخی از واژه ها پارسی هستند ولی نادرست و با وات (حرف) های نا پارسی نوشته می شوند.به هم میهنان گرامی پیشنهاد می شود که هرجا برایشان دشواری پدید نمی آید، آنها را درست بنویسند. دراینجا برخی از آنها با پرتو(تصویر)یا ریخت(شکل) آورده می شود تا بیاد بمانند:

 

 

درست

نادرست

اروس

عروس

توتی

طوطی

تاووس

طاووس

غارچ

قارچ

 غوری

قوری

 غالی

قالی

 غاب

قاب

 ستل

 سطل

 سد

صد

   
   
   
   
   

اروس - جامه ی اروس

کسانی که جامه ی اروس می فروشند یا کرایه می دهند می توانند روی شیشه و یا پَلمه (تابلو) خود بجای «لباس عروس» ،بنویسند :«جامه ی اروس»

 یا «پوشاک اروس» در فراخوانه ها(فراخوان نامه ها =دعوت نامه ها) ی اروسی هم بجای «جشن عروسی»، «جشن اروسی» بنویسند.

 

 

   غارچ   

 

   توتی   

 

   تاووس