گیاه شناسی

1

هاسیس

هاسیس نام گیاهی زیبی (زینتی)است که دارای برگ های رنگین بارنگ های گوناگون است. پرتو(تصویر)زیر چند گونه از  گیاه  هاسیس را نشان می دهد

 

 

هاسیس = حسن یوسف

 

 

 

 

2

تُرشاب

 

 

 

ترشاب = مرکبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بُنشَن ، پورتاک ها 

 

 

 

 

بُنشن،پورتاک ها= حبوبات