دُژخویی

 

واژه شناسی

واژه ی بیگانه ی «اعتیاد»، ،به آرش (معنی) «عادت کردن» است که در پارسی سره جای آن واژه های«خوگیری» یا «خوگرفتگی»یا «خوگری» بکاربرده شده است. ازسوی دیگر «دُژخویی» به آرش زشتخویی (وبه سخن دیگر داشتن خوی زشت یا داشتن عادت زشت یا عادت کردن به کار زشت) است . ازاینرو نگارنده برای جایگزینی واژه ی «اعتیاد» واژه ی (دُژخویی) را شایسته تر می داند.

 

فرجام دُژخویی

شاید برای کسانی که بهره ای از خرد برده باشند،یادآوری فرجام دُژخویی(اعتیاد)،بسنده باشد تا هرگز به وادگان سستگر(وادگان خو آور،مواد مخدر) ، نزدیک نگردند ،مبادا به این خوی زشت،پلید، خانمانسوز وویرانگر دچارشوند. وبه نگر (به نظر)می رسد که برای یاد آوری فرجام دُژخویی نشان دادن چند پرتو (ثصویر) و آوردن چند سخن کوتاه، بسنده(کافی) باشد.

درخانه اگر کس است ، یک سخن بس است

در آغاز خبری که برخی از خبرگزاری ها در 29 مارس 2007 ،در پیوند با خودکشی یک دختر دُژخوی هلندی پخش کردند ،بازگو وسپس پرتو هایی چند از دژخویان آورده می شود:

 

»Notes on Cinema, Arts and Social-Cultural topics, mainly written in Persian.

Thursday, March 29, 2007

Gaelle Caroff, a 17 years old French girl, died last week in Amsterdam, after having used Magic Mushrooms. Under influence of the hallucinogenic drug, she made a suicide jump from a bridge next to Nemo building. Her parents are now accusing the Dutch government because of it's drug policy. Dutch Parliament is going to consider a possible limitation on Magic Mushrooms ( which is called Paddo's in Dutch).

حادثه

مجلسِ هلند قصد دارد عرضه ی قارچهای توهم زا را ممنوع یا محدود کند. انگیزه ی این اقدام حادثه ای ست که هفته ی پیش در آمستردام رخداد. یک دختر هفده ساله ی فرانسوی (تصویر) پس از مصرف قارچ توهم زا به گونه ای دچار هالوژیناسیون شد که خود را از ارتفاعی به پایین پرت کرد و جان سپرد. حال خانواده ی او دولت هلند را مسئول مرگِ دختر خود می دانند، چون معتقدند که او کسی نبوده که در حالت عادی فکر خودکشی به سرش بزند.

بعضی از انواع قارچهای توهم زا تأثیری عمیق و خطرناک دارند، بخصوص برای مصرف کننده های جوان و توریست های ناوارد. فروشندگان اینگونه مواد اجازه ندارند به افراد زیر هجده سال جنس بفروشند اما گویا زیاد توجهی به این موضوع نمی کنند. هشدارهای پیشگیرانه درباره ی خطرات و عوارض مصرفِ مواد توهم زا و مخدر باید همراه با جنس به مصرف کننده داده شود. فروشگاههای مجاز گاه راهنمایی هایی در این باره می کنند، اما نه همیشه و نه بطور کامل. این است که اورژانس و هتل ها ی آمستردام مرتب با آدمهای بدحالی سروکار پیدا می کنند  ...»

                                                          

 

                                                                                  

 

 

 

 و جاور (وضعیت) شش های آدم دُژخو را می توان با همسنجی (مقایسه ی) آن با شش تندرست ، در پرتو زیر دریافت: