بهشت روی زمین

 

آدمی خود می تواند از زیستگاه خويش بهشت یا دوزخ بسازد . چگونه؟

کمی بينديشيد،اگرما همانند جانوران جنگل برای زُدايش(رفع) نيازهايمان بايکديگربجنگيم ويابدتر سرشت وخوی ستمگری مايه ی ناسازگاری ونبردميان ماباشد،زيستگاه ماهمچون دوزخ است. در چنين جايي همه ازخشک وترمی سوزيم . ولی اگر به جای نبرد با یکدیگر   با ناداری و نادانی و ستمگری بجنگیم و در سختی ها و رنج ها به ياری یکدیگر بشتابیم، دانش و فرهنگ نيک را گسترش دهیم ، نيکخويی را سنجه ی برتری آدمها بگيریم ، باورها و دین و آيین یکدیگر رابرتابیم ونخواهيم بازورديدگاه خود را بر ديگران بارکنيم و...زيستگاهی بهشت گونه خواهيم داشت . آری ما می توانیم باهمبستگی ومهرورزی بهشت را خود بر روی زمین بسازیم و این نیازمند اندیشه وکوشش ماست .خردمندانه است که دراين راه بينديشيم وبکوشيم.